ماشین و قیمت جستجو

 • دریافت تاریخ
  • دریافت تاریخ
   دریافت زمان
 • برگشت تاریخ
  • برگشت تاریخ
   زمان برگشت

ماموریت و چشم انداز ما

 

ماموریت ما
  ارایه خدمات با کیفیت و کسب رضایت واقعی مشتری و ارایه خدمات در سطح استانداردهای بین اامللی ،به روزرسانی ناوگان خود و آموزش مداوم همکاران و حفظ موقعیت برتر خود نسبت به سایر رقبا.

  چشم انداز ما
راحتی بیشتر مشتریان با افزایش تعداد شهرهای تحت پوشش جهت ارائه خدمات سفر راحت تر و مطلوبتر
افزایش تعداد شعب در کشورهای دیگر جهت ایجاد پل گردشگری.