Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni | Cizgi Rent a Car
 1. Anasayfa
 2. Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni

Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1-Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, MIZRAKLI OTO KİRALAMA BİLİŞİM TEMİZLİK PEYSAJ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ- MERSİS NO:0621040275700015 (“ŞİRKET”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında, tarafımıza bildirdiğiniz şekliyle ve en güncel halini koruyarak işleyebilmekteyiz. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.cizgirentacar.com ve www.aslanbeyotomotiv.com.tr internet adresinde yer alan “MIZRAKLI OTO KİRALAMA BİLİŞİM TEMİZLİK PEYSAJ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” ndan ulaşabilirsiniz.

 

2-Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller, hukuki süreçlerin takibi ve icrası ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde,

Şirketimiz birimleri ve ofisler, şubelerimiz, acentelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel verileriniz; satış, servis, araç kiralama ve sigorta hizmetlerinin kurulması, yürütülmesi ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek için yukarıda sayılan yükümlülüklerimize ek olarak;

Bayilik, servis, acentelik sözleşmesi ve sair sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi,

Satış, servis, araç kiralama ve sigorta hizmetlerimizden önce kimliğinizin teyit edilmesi, potansiyel müşteriler ile temasa geçilmesi ve bu suretle potansiyel tüketicilerin belirlenmesi ve tüketicilerin kampanyalardan haberdar edilmesi, teklif hazırlama sürecinin yürütülmesi, araç test sürüşü iş ve işlemlerinin yürütülmesi, araç teslimine hazırlık işlemlerinin yürütülmesi, sözleşmeyi kurmak amacıyla tarafınızla sözleşmenin paylaşılması,

Satış hizmeti, servis hizmeti, araç kiralama hizmeti ve sigorta iş ve işlemlerine ilişkin kayıtların sistemde oluşturulması, sözleşme süreçlerinin tamamlanması,

Araç/servis/hizmet memnuniyeti ölçme amacıyla satın alma/ hizmet alma sonrası iletişim, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, aracınıza/kiraladığınız araca ilişkin olarak teknik ve aracın yararına/sizin yararınıza olacak nitelikte bilgi verilmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi, güncellenmesi, pazarlanması ve tanıtılması, araçlar ve yedek parçalarının satışı ve pazarlanması, hizmet şartlarımızda meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması, talep ve şikayetlerinizin karşılanması ve takibi, satış sonrası destek hizmetlerinin verilmesi, servis randevularının oluşturulması, bakım ve muayene tarihlerinin bildirilmesi ve hatırlatılması,  garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi, sigorta süreçlerinin takibi, hasar veya kaza süreçleri ile değer tespiti, değer kayıp ve sair süreçlerin yürütülmesi ve takibi, satışa ve hizmete  bağlı faturalandırma ve kredilendirme de dahil olmak üzere; mali ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin yürütülmesi, güvenliğinize ve acil durumlara ilişkin operasyonların yürütülmesi, sözleşme bitiş tarihi öncesinde tarafınızın bilgilendirilmesi,

Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için iş ortaklarımız, kredi sağlayıcıları, yetkili satıcılar, yetkili servisler ve tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve yürütülmesi, gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş ve işlemlerin yürütülmesi,

Siteyi ziyaret ettiğinizde sizi tanımak ve böylece siteyi kişiselleştirerek ziyaretinizin daha verimli hale getirilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi kapsamlarında işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

3-Kişisel Verilerinizin Aktarılması

    Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.cizgirentacar.com ve www.aslanbeyotomotiv.com.tr internet adreslerinde yer alan “MIZRAKLI OTO KİRALAMA BİLİŞİM TEMİZLİK PEYSAJ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

4-Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda belirlenen “kişisel verilerin işlenme şartlarına ve amaçlarına” uygun şartlarda ve şirketimizin sözleşmeler ve yasalardan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amaçları ile edinilir.

Buna göre; kişisel verileriniz, şirket tarafından kamera kayıt sistemi, mobil uygulamalar veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, formlar, kaza tutanakları, dilekçe, olay yeri bilgileri, internet giriş ve kayıt sistemi ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla elde edilmekte ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır.

Belirtilen yöntem ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve hukuki sebeplerle işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

5-Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca bu metnin 6. maddesinde öngörülen usule göre Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi istendiği ve  kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istendiği hallerde; kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü  kişilere yapılan bu işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle   zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6-Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de ekleyerek veri sorumlusuna iletir.

Başvuruda; Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, Talep konusu bulunması zorunludur.

İadeli taahhütlü mektup veya noter kanalı ile yapılan başvuruların “Güzelburç Mahallesi E-5 Karayolu caddesi No:197 Aslanbey Plaza Antakya / HATAY” adresine iletilmesi gerekmektedir.

Şirketimiz,  başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ŞİRKET tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Başvurunun, ŞİRKET hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

İlgili kişinin talebinin kabul edilmesi hâlinde, ŞİRKET tarafından talebin gereği en kısa sürede yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir.